NOVELA VODNÍHO ZÁKONA

Vodoprávní úřad by Vás tímto chtěl informovat o změnách týkajících se vydávání
souhlasů ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody (průzkumným vrtům) dle § 17 odst. 1 písm. i) a s tím souvisejících podkladů od 1.1.2019, od kdy je účinná novela vodního zákona.

Dle metodického pokynu ČAH a informací , které vyplynuly z metodické porady vodoprávních úřadů, bude nutné od 1.1.2019, co se týče realizace průzkumných vrtů dodržovat následující postup (tato metodická informace platí do doby nabytí účinnosti předpokládané novely vyhlášky č. 183/2018 Sb.):
ohlášení průzkumného vrtu na příslušnou obec + Geofond (tato povinnost zůstává)

NOVĚ:
ke každému vrtu požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona (žádá stavebník, který může být na základě plné moci zastoupen jiným subjektem tzn. vrtařská firma, hydrogeolog atd….)


- žádost prozatím není stanovena vyhláškou, je tedy možné využít současný formulář pro vydání souhlasu dle § 17 a doplnit písmeno i), případně předložit žádost vlastní)

- v případě, kdy by měl být vrt realizován v záplavovém území nebo ochranném pásmu vodního zdroje, nebude žádáno o souhlas dle § 17 vodního zákona, ale o povolení k některým činnostem dle § 14 vodního zákona – u žádosti dle § 14 je navíc povinným dokladem žádosti stanovisko správce povodí a správce toku popřípadě stanovisko/vyjádření provozovatele ochranného pásma vodního zdroje,

k žádosti je nutné předložit Projekt průzkumných prací (jeho obsah viz příloha mailu), lhůta pro vydání souhlasu – do 3 měsíců,


VÝŠE SANKCE ZA PROVEDENÍ VRTU BEZ SOUHLASU VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU JE
STANOVENA AŽ DO VÝŠE 50 000 Kč.


› PRŮZKUMNÝ VRT JE TEDY OD 1.1.2019 MOŽNÉ REALIZOVAT, AŽ NA ZÁKLADĚ
SOUHLASU (ROZHODNUTÍ) VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU!


Následný postup při vydání rozhodnutí o umístění studny, vydání stavebního povolení, včetně nakládání s vodami, případně vydání společného povolení a následné kolaudace, zůstává stejný jako doposud.

ČAH předpokládá, že k žádosti o vydání souhlasu dle §17 vodního zákona odstavec (1), písmeno i) bude třeba předložit Projekt průzkumných prací. Ten, kromě údajů uvedených v §5, odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., by měl obsahovat i popis předpokládaných účinku projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel bude nutno projekt v intencích §5, odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb. doplnit o: a) identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace a popisu kolektoru, z kterého bude podzemní voda potenciálně využívána, b) zhodnocení hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně stanovení úrovně hladiny podzemní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody, v kolektoru, jehož voda má být potenciálně využívána,
c) zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací, d) zjednodušenou dokumentace jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů či výskytů podzemní vody (studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské ekosystémy vázané na podzemní vodu, aj.) nacházejících se v dosahu
možného vlivu projektovaných geologických prací (typ objektu či výskytu, umístění, hloubka, rozsah, využívaný kolektor, stav hladiny podzemní vody, účel a způsob využívání, aj.), e) návrh opatření směřujících k eliminaci vlivu geologických prací spojených se zásahem do pozemku na místní vodní režim, f) návrh stanovení lhůty od ukončení průzkumných geologických prací, ve které musí
žadatel požádat o následné využití průzkumného díla, g) návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití průzkumného díla nebude prováděno.

 

Telefon

777 624 862

E-mail

studny.pecka@email.cz

Tomáš Pecka

majitel