VRTANÁ STUDNA průměr 190/153mm
• výstrojnice PVC-U průměr 125mm hrdlový spoj, síla stěny 4mm
• výstrojnice PVC-U průměr 125mm šroubový spoj, síla stěny 6,5mm
• ochranná vrchní výstrojnice průměr 160mm

VRTANÁ STUDNA průměr 220/185mm
• výstrojnice PVC-U průměr 125mm hrdlový spoj, síla stěny 4mm
• výstrojnice PVC-U průměr 125mm šroubový spoj, síla stěny 6,5mm
• výstrojnice PVC-U průměr 140mm hrdlový spoj, síla stěny 4mm
• ochranná vrchní výstrojnice průměr 200mm
Vždy proveden obsyp drtí a cementace.

VRTANÁ STUDNA - NESOUDRŽNÉ HORNINY
• ocelová výstrojnice s úvodním temovacím koroužkem průměr 170mm
• ochranná vrchní výstrojnice průměr 200mm

DOKUMENTACE
• projekt průzkumných prací
• závěrečná hydrogeologická zpráva
• projekt vrtané studny

V případě nutnosti použití elektrocentrály (pozemek bez elektrické přípojky)

Na požádání dodáme:
• čerpadla
• vodárny, minivodárny
• elektronické snímače hladiny
• zavedení vody až do domu

Na co si dát pozor při pořizování studny?

Výběr firmy
• Firma musí mít příslušná oprávnění
• Firma i její zaměstnanci by měli mít prokazatelnou praxi a zkušenosti
• Pro investora je výhodné poskytnutí garancí na zastiženou vydatnost a technické parametry provedeného díla
• Firma by měla být schopna poskytnout veškeré podklady pro následné povolení studny (hydrogeologické posudky, závěrečnou zprávu o provedení vrtu včetně dokumentace geologického profilu a úrovně zastižených přítoků podzemních vod, projekt stavby, popř. i zpracovanou žádost o povolení k odběru podzemní vody, či žádosti o výjimky)

Lokalizace studny
• Nutno aby vyhovovala požadavkům příslušných předpisů
• Aby neležela v místě průběhu inženýrských sítí (kabely, vodovody, kanalizace atd.) a jejich ochranných pásem (elektrická vedení, plyn,...)
• Aby nebyla v blízkosti sousedních zdrojů (nejlépe alespoň 50 m od sousedního zdroje)
• Nutná předchozí (nejlépe písemná) domluva s majiteli sousedních pozemků a sousedních vodních zdrojů

Technické provedení studny
• Pokud je v blízkosti mělká kopaná studna, odstínění mělkého horizontu, aby nebyla jímána voda, kterou jímá sousední kopaná studna, ale pouze vody z větší hloubky. Odstínění je potřebné i proti průniku srážkových vod do vrtu.
• Preforované úseky umísťovat pouze v místech přítoků podzemní vody.
• Nutnost umístění kalníku o výšce alespoň 2 m (v průběhu času se v něm akumulují nečistoty a sedimenty proniklé do vrtu).
• Nutný dostatečný průměr vrtu studny
• Nutný dostatečný průměr výstroje – alespoň 125 mm (z důvodu, aby instalované čerpadlo nevibrovalo a nedotýkalo se při tom stěn zárubnice)
• Nutné provedení čerpací zkoušky, pro stanovení skutečné vydatnosti vrtu (délka ověřovací zkoušky se odvíjí od vydatnosti zdroje a předpokládané odebírané vydatnosti)
• Nutné sledování stavu úrovně hladiny v sousedních zdrojích v průběhu vrtných prací a následující čerpací zkoušky

Využívání studny
• Čerpat pouze množství odpovídající vydatnosti studny - nestrhávat hladinu podzemní vody – způsobuje pískování studny
• Čerpadlo zapouštět do neperforovaného úseku vrtu (vibrace čerpadla nebudou ovlivňovat filtr vrtu
• Nezapouštět čerpadlo na dno vrtu - postupně usazovaný kal a písek
• Nejvhodnější umístění sacího koše čerpadla do 2/3 výšky vodního sloupce ve vrtu

Konstrukce vrtané studny
Hloubení vrtaných studní se provádí nárazovým, drapákovým, rotačním či jádrovým způsobem, a to s pomocí speciálních vrtných souprav. Nejčastěji používanou (a také cenově dostupnou) technologií je rotační hloubení.

Vyvrtání
Průměr otvoru pro vrtanou studnu se určí s ohledem na využití studny. Je třeba brát v potaz také potřebný vnitřní průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpadla. Většinou se volí O 120 – 160 mm. Méně obvyklejší vrty jsou s průměrem 300 mm a více.

Vystrojení
Vrt studny se vystrojuje speciálními pažnicemi (tlakové PVC, PVC-U, PEHD, nerezové nebo s lepenými filtry), jenž splňují hygienické požadavky. Průměr pažnice se vybírá na základě souladu s celkovou konstrukcí vrtu. Častý průměr je 125 – 160 mm. Pažnice musí být umístěna uprostřed ve vyhloubeném otvoru, a u dna studny je ukončena kalníkem, který plní funkci kalové jímky.

Obsypání
Prostor mezikruží - tedy mezi pažnicí a stěnou vrtu - musí být vyplněn čistým a tříděným říčním kamenivem (4 – 8 mm vodárenský štěrk). Ten okolo pažnice vytváří jakousi vodorovnou klenbu, která tlačí na horninu a zabraňuje jí v pohybu. Tloušťka i zrnitost obsypu se volí s ohledem na charakter zvodněného prostředí a úpravu tokových otvorů pažnice. V případě úzké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.

Utěsnění
Pažnice v horní části vrtu mají být utěsněny (těsnícími jíly, cementem nebo speciálním těsnícím bentonitem) kvůli povrchové vodě, která by vnikala do studny. Těsnění musí být provedeno od terénu do hloubky nejméně tři metry, a musí vyplňovat celý prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Mezi těsněním a obsypem musí být přechodová vrstva pro zabránění vyplavování jemných částí z těsnící vrstvy do obsypu.

Úprava zhlaví studny
Záhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou, aby bezpečně zabránila vniku povrchové vody a nečistot do studny.

Jak přihlásit studnu?
Vrtaná studna je dílo vodohospodářské, takže je povinností vlastníků vyřídit stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody.

U vrtů s hloubkou nad 30 metrů je zapotřebí projektovou dokumentaci pro Báňský úřad a ohlášení prováděné stavby Báňskému úřadu (zajistí dodavatel). Ostatní postup pro povolení je stejný jako u studní s hloubkou do 30m.

Lze postupovat dvěma způsoby.

1. Tímto způsobem je potřeba postupovat hlavně u studní, jež budou sloužit jako hlavní zdroj pitné vody pro zásobování rodinného domu. Zejména se tedy jedná o novostavby.

Při podpisu smlouvy obdrží obchodní zástupce potřebné podklady pro vypracování projektové dokumentace a hydrogeologického posudku, které jsou nezbytnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Po vydání stavebního povolení je proveden tzv. průzkumný vrt, na základě jeho výsledků je dokončen dle ČSN 75 51 15 na vrtanou studnu. Stavebník obdrží výslednou hydrogeologickou zprávu a zažádá příslušný orgán o kolaudaci a povolení k odběru podzemních vod. Zde je třeba doložit protokol se zkráceným rozborem vody o její nezávadnosti.

2. Tímto způsobem lze postupovat u studní, které budou sloužit zejména pro užitkovou vodu a nebudou jediným zdrojem zásobování vybraných objektů.

Při podpisu smlouvy obdrží obchodní zástupce potřebné podklady pro vypracování projektové dokumentace a hydrogeologického posudku, které jsou nezbytnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jako firma vlastníme povolení hydrogeologického průzkumu, podá stavebník před započetím prací oznámení o provedení průzkumného vrtu na příslušný obecní úřad; firma provede tzv. průzkumný vrt a na základě jeho výsledků vypracuje závěrečnou zprávu. Stavebník obdrží závěrečnou zprávu a projektovou dokumentaci a zažádá o územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení oběru podzemních vod. Průzkumný vrt je dokončen jako vrtaná studna dle ČSN 75 51 15.

Pokyny pro majitele vrtů, kteří nestihli legalizaci vrtu a obdržené podklady jsou již neplatné.

• K legalizaci Vaší studny budete potřebovat projektovou dokumentaci studny a hydrogeologický posudek ( požadován od roku 2002 )
• Pokud tyto 2 dokumenty nemáte (nebo je třeba už nemůžete najít) na objednávku je pro majitele našich vrtů, vypracujeme.
• U naší vrtané studny stačí, když nám poštou zašlete vyplněný níže uvedený formulář, potřebný pro zhotovení projektu
• Vypracované projekty Vám poté budou zaslány na dobírku
• Nejprve se ale informujte na příslušném úřadě, co požadují - některé stavební úřady berou i velmi staré projekty a posudky nevyžadují!

Co je lepší? Vrtaná studna nebo studna kopaná?

KOPANÉ STUDNY

Kopaná studna má celkem velkou akumulaci. Jelikož ale nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu.

Tyto studny většinou jímají první zastihlý horizont podzemní vody, který bývá v přímé souvislosti se srážkovou vodou, takže jsou závislé na srážkách a v suchých letních obdobích nebo v obdobích zimních holomrazů poměrně kolísají jejich hladiny.

Výhody:
- větší akumulace

Nevýhody:
- obtížný nástup hladiny při poklesu srážek
- jímání povrchové a podpovrchové vody (a to pouze dnem)
- vysoké náklady, které neodpovídají výsledku

 

VRTANÉ STUDNY
U vrtané studny je nutno počítat s větší hloubkou než u studny kopané, hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, respektive dostatečným přítokem podzemní vody.

Oproti kopané studni jímá vrtaná studna hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na srážkách, a její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda mívá lepší jakost. U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a jímat pouze zvolenou zvodeň.

Vystrojovací materiály musí mít atesty na pitnou vodu pro vrtané studny, a musí být zdravotně nezávadné.
Často vídáme již hotové vrtané studny, u kterých byl použit materiál pro kanalizační potrubí. Ten je sice levný, avšak naprosto nevhodný!

Výhody:
- snadné provedení (samotné vrtání studny zabere 1 den)
- hydraulicky dokonalá studna
- stálý přítok i v době nízkých srážek
- využívá celý zvodnělý kolektor
- jednoduchá a velice praktická instalace čerpadel
- vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
- minimální poškození stávajícího terénu
- náklady jsou úměrné výsledku (ceník vrtané studny)

Nevýhody:
- menší akumulace (řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná)

Vrtané studny
Z výše uvedeného textu nám tedy plyne, že vrtané studny jsou výhodnější.

Máte-li k nám jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Vrtané studny z Polné, Vám rádi poradí.

 

Telefon

777 624 862

E-mail

studny.pecka@email.cz

Tomáš Pecka

majitel